phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Curriculum

Opleiding

2016 - PRISMA onderzoeksmethode calamiteiten,

2014 - ISO 31000 riskmanagement,

2004 - Gecertificeerd coach bij de School voor Coaching,

1977 – 1985 - Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, met groot bijvak: Informatica en extra bijvak: Jeugdrecht

1971 – 1977 - VWO aan het Vituscollege te Bussum.

Werkervaring

Vanaf sept 2016 - eigenaar Hilhorst Advies & Coaching

Vanaf sept 2016 - Associated partner DSP-groep

1987 – 2016 - DSP-groep (zie www.dsp-groep.nl): onderzoeker/ senior adviseur.

Van 1994 - 2016 - tevens vennoot van DSP-groep en lid van het bestuur.

1991 - Vervangend pedagogisch adjunct-directeur bij het Sociaal-agogisch Centrum (nu Spirit) te Amsterdam.

1985 – 1990 - Onderzoekcoördinator bij het Sociaal-agogisch Centrum te Amsterdam.

Projecten

(Voor de gemeente) Amsterdam

 • Projectleider transformatie aanbod Spirit (2018 -).

 • Gemachtigde van de waarnemend burgmeester voor de aanpak Wittenburg (nav schietpartij in speeltuingebouw) (jan - aug 2018)
  Verantwoordelijk voor een integrale aanpak.

 • Senior strategisch adviseur binnen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (juni 2016 -).
 • Stedelijk probleemoplosser voor de aanpak overlast jeugdigen in de Amsterdam Noord, de Banne (vier maanden eind 2016) in opdracht van de directeur van OOV.
 • Doorontwikkelen van de aanpak schorsingsgesprekken op Actiecentrum Veiligheid en Zorg in Amsterdam in het kader van de aanpak Top1000 (2015 – medio 2016).
 • Opstellen business case voor de Kleinschalige Voorziening vrijheidsbeneming justitiële jeugd in Amsterdam als proeftuin voor de landelijke ontwikkeling, in opdracht van de gemeente Amsterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie (2015).

  Onderdeel is gesprekken met alle ketenpartners, waaronder rijk, gemeente, politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, behandel – en zorgpartners en dagbesteding en huisvesting.

 • Strategisch en inhoudelijk betrokken bij opstellen alternatief plan voor opvang consequenties na sluiting van JJI Amsterbaken (najaar 2014), in opdracht van de gemeente Amsterdam.
 • Adviseur en penvoerder bij de ontwikkeling van de aanpak Om het kind (in het kader van de transitie) en in het bijzonder de aansluiting van risicojeugd binnen die aanpak, in opdracht van OJZ van de gemeente Amsterdam (2012 – 2013).
 • Adviseur en mede bedenker aanpak Intensieve Forensische Aanpak (IFA), in opdracht van de gemeente Amsterdam, OOV (2012 – 2014).
 • Lid van Expertgroep Preventief Interventieteam (PIT; onder verantwoordelijkheid van Lodewijk Asscher)(2012).
 • Projectleider Donnermiddelen namens de gemeente Amsterdam: inzet middelen (€ 2 miljoen op jaarbasis) vanuit ministerie van V&J voor aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren (2006 – 2014).
 • Uitvoeringsregisseur Jeugdhulpverlening voor de DMO van de gemeente Amsterdam (2011); met als taak om systeemfouten aan te pakken (mn op het gebied van wonen en schulden bij de aanpak multiprobleem gezinnen).
 • Adviseur bij totstandkoming aanpak Pak je Kans, in opdracht van stadsdeel Nieuwe West (2012).
 • Kwartiermaker Zorg bij de doorontwikkeling naar het Veiligheidshuis in Amsterdam namens DMO gemeente Amsterdam (2011). Onderhandelen met diverse partijen: OM, gemeente, politie, BJAA, RvdK over de zorgkant in het veiligheidshuis.
 • Adviseur bij onderzoek ‘Jeugdzorg zonder knip’, over de afbakening tussen zorg in vrijwillig en geïndiceerd kader, in opdracht van DMO (2009).

 • Opstellen verbeterplannen van aankleding van een negatief inspectierapport bij ‘t JOC ingehuurd door de bestuurders van Spirit (waar het JOC onderdeel van uitmaakte) en bij de Hartelborgt door de directeur. Na een jaar was bij beide instellingen de score substantieel verhoogd.
 • Opsteller projectplan pilot West; een innovatieve aanpak voor de aanpak van problematische jongeren in Amsterdam West onder meer door substantiële verkorting doorlooptijden, goede straf-zorgcombinaties. In nauwe samenwerking met gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, OM, politie, BJAA en zorgaanbieders (2008 – 2009).
 • Projectleider onderzoek naar de evaluatie van de Ketenunits in Amsterdam (2005 - 2006), in opdracht van de gemeente Amsterdam.
 • Secretaris van het Regionaal Overlegorgaan Jeugdzorg voor de agglomeratie Amsterdam (ROA) (2005).
 • Adviseur klankbordgroep Nazorg Harde Kern (2005 - 2006; opdrachtgever gemeente Amsterdam); inmiddels is deze interventie omgedoopt tot NPT en door de erkenningscommissie volledig erkend.
 • Coach voor de groepsaanpak van criminele jongeren in Amsterdam-West (2005- 2006); opdrachtgevergemeente Amsterdam.
 • Opstellen projectplan Learn2Work (2017), in opdracht van het Samenwerkingsverband Onderwijs Amsterdam
 • Helpen beschrijven van de werkzame bestanddelen van School2Care (2016).
 • Advies over de vestiging van een Domus+ naast het Bleichrodt college van Altra (2015), in opdracht van Altra en het Leger des Heils.
 • Medebedenker en lid stuurgroep Schools2Care Amsterdam (Altra) (2010 - 2015).
 • Back to school, onderzoek onder thuiszitters in de GGZ kinderen en jeugd Rivierduinen (2009), in opdracht van de cliëntenraad.

Gecertificeerde Instellingen

 • Methodiekbeschrijving Jeugdbescherming west (2018).

 • Extern voorzitter calamiteitenonderzoeken WSG (2017).
 • Prospectieve Risico inventarisatie voor Jeugdbescherming West (eind 2017).
 • Advisering aanpak calamiteiten Jeugdbescherming west (eind 2016).
 • Advisering over positionering van de Jeugdreclassering binnen Jeugdbescherming west (2015 – begin 2016).
 • Beschrijven van de Generieke Gezinsgerichte Werkwijze voor JBRA zodat het voor gemeenten duidelijker wordt wat hun specifieke aanpak inhoudt; tevens check op risicomanagement bij de bespreking van casuïstiek (2015).
 • Extern projectleider Verscherpt Toezicht bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (2015). In die rol adviseur van de bestuurder en ondersteuning van de organisatie bij het inrichten van het risicomanagement.
 • Quick scan naar de kwaliteit van risicomanagement van WSG medewerkers bij JBRR (2014).

 • Programmabestuurder WSG in het kader van het verscherpt toezicht door de Inspectie (2013).

 • Strategisch adviseur WSP (William Schrikker Pleegzorg) voor een dag per week in 2012 in het kader van de transitie (gepositioneerd tussen bestuurder en directeur).

  Landelijk

  Vanaf 2004

 • QuickScan naar de crisisdruk in de jeugdzorg in Haaglanden (2016).
 • Opstellen alternatief plan sluiting Jeugdzorg Plus instelling de Vaart (School2Care en kleinschalige gesloten units) (2016).
 • Projectleider onderzoek naar de pilots adolescentenstrafrecht, in opdracht van het WODC (2012 – 2013).
 • Projectleider monitor landelijk experiment Jeugdzorg in de Buurt (2012 – 2013).
 • Evaluatie zorginkoop pilot GedragsBeïnvloedende Maatregel (GBM), in opdracht van het WODC (2012).
 • Onderzoek naar inhoudelijke redenen van Raadsmedewerkers om te kiezen voor de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM), in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming (2010).
 • Projectleider onderzoek ‘oneigenlijke’ OTS in opdracht van het WODC (2009 – 2010).
 • Projectleider onderzoek Nazorg: evaluatie van de netwerk- en trajectberaden, in opdracht van het WODC (2008 – 2009).
 • Opsteller visiedocument van nieuw op te starten JeugdzorgPlus instelling Maassteiger en lid expertteam (2009).
 • Opsteller strategische visie van De Hoenderloo Groep (in opdracht van het bestuur; afgerond september 2008).
 • Projectleider onderzoek naar de monitoring van de module Besloten Behandeling binnen Horizon, in opdracht van de provincie Zuid-Holland (2005 - 2009). Belangrijk daarbij was de aansluiting tussen leefgroepen en onderwijs.
 • Cognitief coördinator van het kennisfundament voor de aanpak van problematische Marokkaanse jongeren, in opdracht van het WODC (2007).
 • Projectleider van het advies voor de provincie Noord-Holland omtrent de inzet van extra middelen opvoedingsondersteuning (2006).
 • Onderzoeker naar Early Warnings voor GS van de provincie Noord Brabant ten aanzien van de introductie van de Wet op de jeugdzorg (2005).
 • Projectleider van de programma-evaluaties van Glen Mills School (2004) en JJI Den Engh (2005), in opdracht van het WODC. Aan de hand van een toetsingskader, waarbij gebruik gemaakt is van de What Works criteria zijn de programma’s onder de loep genomen.
 • Interim senior beleidsmedewerker jeugdzorg bij de provincie Utrecht (2003 - 2004).

Nelleke Hilhorst

Senior adviseur/associé DSP