phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

De verwachting rond 18

Uitstroom van 17-plussers uit de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vanuit de praktijk geluiden vernomen dat er knelpunten zijn rond de in- en uitstroom van 17-plus jongeren uit de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Bijvoorbeeld dat de leeftijdgrens van 18 jaar binnen de Wet op de jeugdzorg een obstakel vormt voor het verkrijgen van passende zorg aan jongeren die de meerderjarigheid naderen. Ook lijken niet alle jongeren ouder dan 18 jaar gebaat te zijn bij zorg vanuit opvang in het volwassenencircuit. Doordat gemeentelijke voorzieningen onvoldoende zijn geoutilleerd voor deze doelgroep, ontbreekt het vaak aan naadloze aansluiting van de begeleiding bij uitstroom uit de provinciale jeugdzorg.

Daarnaast zijn er geluiden dat weinig gebruik wordt gemaakt van de moglijkheden binnen de Wet op de jeugdzorg tot voortzetten en hervatten.

Door dit alles lijkt er sprake te zijn van een breuk in de keten bij 18 jaar, wat mogelijk tot gevolg heeft dat deze jeugdigen niet de juiste zorg krijgen, uit beeld (dreigen te) verdwijnen en/of dat de geïndiceerde jeugdzorg verstopt raakt.

Deze signalen vormen voor de provincie aanleiding om deze problematiek specifiek voor de provincie Zuid-Holland in 2008 nader te laten onderzoeken om concrete handvatten te krijgen om met alle betrokken partijen hierover afspraken te maken.

Onderzoek